035.339.8610

Hạt đậu trồng thuận tự nhiên. Những hạt đậu được trồng trên mãnh đất thô sơ của người đồng bào miền ngược.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.